Yr ICO yn dirwyo tri cwmni £415,000 am marchnata niwsans

Mae’r Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO) wedi dirwyo tri cwmni wahanol cyfanswm o £415,000 am anfon marchnata niwsans i pobl am cyllid ceir, paneli solar a chynlluniau angladd.

Mae ‘Colour Car Sales Ltd (CCSL)’ o Stoke-on-Trent, yn cwmni cyfryngwr credyd sy’n cael eu ddefnyddio am cyllid ceri. Mae nhw wedi cael dirwy o £170,000 am danfon negeseuon tects sy’n cyfeirio pobl i nifer o wefannau cyllid ceir.

Yn ystod ei hymchwiliad, gwelodd yr ICO tystiolaeth fod y cwmni wedi danfon 3,650,194 o negeseuon i unigolion ar anogaeth CCSL. Er hynny, nid oedd o’n bosibl i darganfod yr rhif bendant o’r negeseuon a ddaeth i law tanysgrifwyr oherwydd diffyd ymgysylltiad CCSL’s â’r ICO.

Mae ‘Solarwave of Grays’, Essex, wedi cael dirwy o £100,000 am gwneud 73,217 o galwadau marchnata digymell am cynnal a chadw paneli solar rhwng Ionawr a Hydref 2020. Fe wnaeth y cwmni neud y galwadau ffôn i bobl sydd wedi cofrestru efo’r ‘Telephone Preference Service (TPS)’ ac na ddylent fod wedi’u derbyn.

Mae’r cwynion a dderbyniwyd gan yr ICO a’r TPS yn awgrymu fod Solarwave yn anfoesgar ac yn dyfal wrth gwneud a gwalwadau, ac hefyd yn anwybyddu ceisiadau i stopio’r galwadau.

Fe wnaeth un person cwyno:

“… Dwi wedi gofyn i nhw stopio galw yn gynt. Dwi hefyd wedi trial anwyddu’r galwadau trwy peidio a ateb. Roedd y cwmni yn barhau i galw felly nes i ateb y ffôn ddoe and ddweud wrthynt ‘to ein bod wedi cofrestru gyda chi. Mae’n fwy aanifyr gan ein bod bellach yn gyn-gyfeiriadur. Mae’r cwmniau ‘ma yn bane o fywydau pobl and mae angen i nhw stopio. Mae bywyd digon galed ar hyn o fryd!”

Mae LTH Holdings, cwmni marchnata ffôn o Gaerdydd wedi cael dirwyd o £145,000 am gwneud 1.4 miliwn o alwadau yn gwerthu cynlluniau angladd i bobl sydd hefyd wedi cofrestru efo’r TPS am flwyddyn rhwng Mai 2019 a Mai 2020. Cafodd yr ICO 41 o gwynon. Mae gan yr ICO adroddiadau ar-lein sy’n dwud fod LTH wedi mabwysiadu dduliau ymysodol, gorfodol a pherwadiol wrth gwneud galwadau marchnata, sy’n peri pryder o ystyried y gynulleidfa darged fod yn bobl fregus.

Ym mhob achos, ni chafodd y cwmniau caniatad dilys sy’n ofynnol i danfon marchnata uniongyrchol ac mae hon yn erbyn y gyfraith. (Privacy and Electronic Communications Regulations 2003 – PECR).

Rhoddwyd Rhybuddion Gorfodi iddynt hefyd yn eu gorchymyn i roi’r gorau i farchnata nes bod caniatâd wedi’I sicrhau.

Dwedodd Andy Curry, Pennaeth yr Ymchwiliadau:

“Mae cwmniau sy’n peledu pobl gyda negeseuon a galwadau ffôn nid ydynt wedi gofyn am, i werthu nhw cynhyrchion a gwasanaethau nad ydyn nhw eu heisiau, nid yn unig yn niwsans ond gallent hefyd peri gofyd gwirioneddol, yn enwedig i’r rhai sy’n mwyaf agored i newid. Dyna pam rydyn ni wedi cymryd camau cadarn a ddywedwyd yma heddiw.

“Busnesau sy’n gwneud galwadau marchnata uniongyrchol sy’n gyfrifol am wneud yn siwr fod pobl wedi rhoi cyniatad cyn danfon marchnata. Rhaid iddyn nhw hefyd gwneud yn siwr i beidio galw pobl sydd wedi cofrestu efo’r TPS.”

Pan roddid dirwyon, mae’r ICO yn gweithio’n galed i gwneud yn siwr fe’u derbynnir i ddod a chwmniau i gyfrif ar rhan y cyhoedd.

“Ni ddylai cyfarwyddwr cwmniau sy’n diystyru’r gyfraith fod yn sicr y byddwn yn mynd ar eu trywydd – dylai busnesau eraill gymryd sylw,”

ychwanegodd Andy.

Gallwch darllwen mwy am gwaith yr ICO i adfer dirwyon yma.

Gall unrhywun sy’n derbyn marchnata niwsans cwyno i ni yma.

Nodiadau i olygyddion

 1. Mae Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth yn cynnal hawliau gwybodaeth er lles y cyhoedd, gan annog cyrff cyhoeddus i fod yn agored a hybu preifatrwydd data i unigolion.
 2. Mae gan yr ICO gyfrifoldebau penodol sydd wedi’u nodi yn Neddf Diogelu Data 2018, y Rheoliad Cyffredinol ar Ddiogelu Data (GDPR), Deddf Rhyddid Gwybodaeth 2000, Rheoliadau Gwybodaeth Amgylcheddol 2004 a Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig 2003.
 3. Mae’r Rheoliadau Preifatrwydd a Chyfathrebu Electronig (PECR) yn nhw’n rhoi hawliau preifatrwydd penodol i bobl mewn perthynas â chyfathrebu electronig. Ceir rheolau penodol ynghylch:
  • galwadau, negeseuon ebost, negeseuon testun a negeseuon ffacs at farchnata;
  • cwcis (a thechnolegau tebyg);
  • cadw gwasanaethau cyfathrebu’n ddiogel; a
  • phreifatrwydd cwsmeriaid o ran data ar draffig a lleoliadau, biliau fesul eitem, adnabod llinellau, a chofnodion mewn cyfeiriaduron.
 1. O dan y PECR, mae busnesau a’u swyddogion yn gallu wynebu dirwy o hyd at £500,000 gan yr ICO.
 2. Mae Cosbau Ariannol Sifil (CMPs) yn dod o dan hawl i apelio i’r Siambr Reoleiddiol Gyffredinol (Tribiwnlys Haen Gyntaf) yn erbyn gosod y gosb ariannol a/neu swm y gosb a bennir yn yr hysbysiad cosb ariannol.
 3. Mae unrhyw gosb ariannol yn cael ei thalu i Gronfa Gyfunol y Trysorlys ac nid yw’n cael ei chadw gan Swyddfa’r Comisiynydd Gwybodaeth (ICO).
 4. I roi gwybod am bryder i’r ICO , ffoniwch ein llinell gymorth 0303 123 1113 neu ewch i ico.org.uk/concerns.

Source

Spread the love

Related posts

Leave a Comment